כינור שלם למכירה. 03-5323416


אותיות בעברית לצביעה

צילומים ובוקים לאירועי בר/בת מצוה ועוד
052-6612314
 

רק אנגלית - 
                    לימוד אנגלית מתוקשבת לילדים
 אנגלית מתוקשבת לילדים
 אזמרגד
מערכות
אשנב
לחשיבה
   
  מבחר עשיר של אלפי דפי עבודה לילדים במגוון נושאים לגילאים שונים - הכל בחינם.
  הכנסו לתפריט מצד ימין ובחרו את הדפים המתאימים לכם   מגוון עשיר של דפי עבודה לילדי הגן ובית הספר   ניתן להוריד עד 30 דפים ביום
  תפריט דפי עבודה   Skip Navigation Links


דפי עבודה לאביב, גילאים 3-4
דפי עבודה לאביב, גילאים 5-6
דפי עבודה לאביב, גילאים 7-8

דפי עבודה על כלי תעופה, גילאים 3-4
דפי עבודה על כלי תעופה, גילאים 5-6
דפי עבודה על כלי תעופה, גילאים 7-8

דפי עבודה במתימטיקה, גילאים 9-10
דפי עבודה בגיאומטריה, גילאים 9-10
דפי עבודה במתימטיקה, גילאים 11-12
דפי עבודה בגיאומטריה, גילאים 11-12
HyperLink
דפי עבודה ליום העצמאות, גילאים 3-4
דפי עבודה ליום העצמאות, גילאים 5-6
דפי עבודה ליום העצמאות, גילאים 7-8
דפי עבודה ליום העצמאות, גילאים 9-10
דפי עבודה ליום העצמאות, גילאים 11-12

דפי עבודה במדעים, גילאים 9-10
דפי עבודה במדעים, גילאים 11-12
דפי עבודה בגיאוגרפיה, גילאים 11-12

אתרים נוספים
דפי עבודה באנגלית

רק אנגלית - לימוד אנגלית מתוקשבת לילדים

HyperLink

 
המליצו על אתר אזמרגד
 

תנאי שימוש באתר

כללי

1. אתר "אזמרגד מערכות" (להלן- "האתר") הוא אתר המציע לגולשים באינטרנט דפי עבודה בחינם.
השימוש באתר ו/או בחלקים של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו להנהלת האתר,
אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר.

"משתמש" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, הגולשים באתר, ועושים שימוש מכל סוג באתר,
בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"החברה" - בעלי האתר.

השימוש באתר זה ובשירותים שלו כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים אלה.

 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

3. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים,
זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר
שייכים להנהלת האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע
הוא לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

ולמען הסר כל ספק, כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה,
או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור,
החברה היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר,
בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים,
בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר,
במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע),
תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו –
למעט תכני גולשים.

השימוש במידע

4. המשתמש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין,
כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי.
האתר לא נועד לשימוש מסחרי של המשתמש, או כל שימוש אחר שאינו אישי,
אלא אם צוין אחרת ובמפורש.
אם ברצון המשתמש לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות,
יוכל לפנות אל מערכת האתר,
לכתובת הדואר האלקטרוני  info@izmargad.com
רק מי שקיבל היתר מפורש מן החברה, מראש ובכתב, הם בלבד,
רשאים לעשות שימוש אחר באתר כפי שצויין בהיתר.

השימוש בדפי העבודה אסור בתכלית האיסור בפנימיות משרד הרווחה .
השימוש בדפי העבודה אסור בתכלית האיסור במרכזי החרום של משרד הרווחה .
השימוש בדפי העבודה אסור בתכלית האיסור בכל המחלקות הפסיכיאטריות לילדים.
השימוש בדפי העבודה אסור בתכלית האיסור במוסדות החינוך העובדים או השייכים
לבתי החולים הפסיכיאטריים לילדים.


5. המשתמש לא רשאי להתיר שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

6. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין
ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי,
להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש כלשהו במידע
או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה.

7. המשתמש לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע,
בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה,
את ביצוע אחת או יותר מן הפעולות המפורטות לעיל.

8. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות
ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

9. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות,
וצגים באתר בהתאם להסכמים בין הנהלת האתר לבין צדדים שלישיים.
זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים,
התירו להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע
ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם
כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאותו צד שלישי.

10. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה
עקב הפרת הוראות תקנון זה
 ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

11. מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה
בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם
שיפגע מפרסום ההודעה.

12. השירותים מוצעים למשתמש הם as is ובאחריותו הבלעדית של המשתמש,
והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.

13. באתר מתפרסם מגוון רחב של דפי עבודה. דפים אלו  מוגשים כשירות למשתמשים בלבד
 והם עשויים להתעדכן מעת לעת.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.

14. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה
ו/או חוות דעת , וכל הסתמכות על המידע היא באחריות המשתמש בלבד.

15. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה,
בין במישרין ובין בעקיפין בשירותים,
וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

פרסומים באתר

16. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט.
הנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה
כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה.
כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

היעדר אחריות החברה על מידע פרסומי כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד,
אף אם קיבל  מן החברה אישור לפרסם.

החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר
ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי,
(מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי)
או מכל סיבה אחרת, מבלי שהחברה תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק.

17. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם ע"י מפרסמים חיצוניים.

הנהלת האתר אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי מפרסמים חיצוניים
ואלה אינם נעשים מטעם החברה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות למידע, 
מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המפרסמים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

תפעול האתר

18. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר פועלת במידת האפשר
על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע
ו/או בדרך העברתו למשתמש.

19. ידוע למשתמש, כי הנהלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק כל חומר ו/או מידע  מאתר זה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

20. הנהלת האתר רשאית להתחיל ולהפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל הסבר,
ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה..

21. הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות,
יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

 22. הנהלת האתר, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף,
שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע
ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים
בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

23. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף,
שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור לתפעול האתר, ו/או לשירותים,
לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י הנהלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים,

הנהלת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו
למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט,
גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות
ולדיוק הנתונים המסופקים בהנהלת האתר,

מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש),
והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד
ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

24. הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים  לפי שיקול דעתה וללא הודעה מראש.

25. בכל מקרה של סתירה בין התקנון זה תקנון אחר, הוראותיו של תקנון זה גוברות ע כל תקנון אחר.

26. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן,
לפי לשיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

27. מובהר כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הנהלת האתר.

 
       
© כל הזכויות שמורות לאזמרגד מערכות 2010